Třída II. Šikulové

Iveta Kloudová
učitelka
Iveta Kloudová

učitelka
Michaela Pospíchalová
mateřská dovolená
Pavlína Hollerová

asistent pedagoga
Radka Pokorná

Třída „Šikulové“ je určena pro starší a předškolní děti ve věkovém rozmezí zpravidla 4 – 7 let. V této třídě klademe důraz především na předškolní přípravu. Děti každý den pracují na některé z jednotlivých vzdělávacích oblastí. Rozvíjejí matematickou a čtenářskou pregramotnost, zrakové a sluchové rozlišování, prostorovou orientaci, grafomotoriku, jemnou i hrubou motoriku, ale i slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti. Předpokládá se, že všechny běžné činnosti, jako je oblékání, stravování a hygiena zvládnou bez pomoci učitelek, stačí rada. Řízená činnost probíhá v delších časových úsecích. 
Velkým kladem je intenzivní spolupráce se základní školou. Cílem spolupráce je mimo jiné zajištění přirozeného přechodu dětí do 1. třídy základní školy. Propojení základní a mateřské školy hraje pro předškolní děti významnou roli, přechod do 1. třídy probíhá bez stresu a neznalosti prostředí.